How to play How to topup

New update วันที่ 6 มิถุนายน 2560

【2017-06-06 12:00:00】

LINE Touch new update วันที่ 6 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

เพิ่มเพลงใหม่  2 เพลง

เพลงหกดาว  1 เพลง

อัพเดต – ไข่สีสันเชกสเปียร์, ไข่สีสันใบไม้ผลิสีฟ้า,ไข่สีสันประตูกาลเวลา,ไข่สัสันวันแรงงาน

ไข่สีสันเชกสเปียร์ สุ่มเปิดรับ  รางวัลที่หนึ่งของขวัญเชกสเปียร์* , รางวัลที่สองของขวัญเชกสเปียร์*

รางวัลที่หนึ่งของขวัญเชกสเปียร์* สุ่มเปิดรับ 
อันดับหนึ่งของขวัญเชกสเปียร์(หายาก)  (ปีก
)

อันดับหนึ่งของขวัญเชกสเปียร์* (ประดับ ขาขวา)

รางวัลที่สองของขวัญเชกสเปียร์* สุ่มเปิดรับ 

หางหนู(หายาก) 

อันดับสองของขวัญเชกสเปียร์ (ชุดแฟชั่น)

ชุดไอเทมมอลใหม่

ชุดเชิญเพื่อน

**ตัวอย่าง** ใช้จ่ายสะสม

เริ่ม วันที่  6 มิถุนายน 2560
สิ้นสุดกิจกรรม วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น.

 

ตัวอย่างชุดแฟชั่น